ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

Statistics Statistics
23720
Online User Online1
Today Today9
Yesterday Yesterday23
ThisMonth This Month933
LastMonth Last Month908
ThisYear This Year4,261
LastYear Last Year8,165

 

 
ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ 

วิสัยทัศน์  

     
 สภาคณาจารย์และข้าราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เป็นองค์กรที่มีบทบาทสำคัญในการเสนอแนะสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย