อาจารย์ ดร.วันเพ็ญ  แสงทองพินิจ
ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ

ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

Statistics Statistics
40732
Online User Online1
Today Today5
Yesterday Yesterday20
ThisMonth This Month722
LastMonth Last Month819
ThisYear This Year722
LastYear Last Year9,808

Slider images----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------