อาจารย์ ดร.วันเพ็ญ  แสงทองพินิจ
ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ

ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

Statistics Statistics
43817
Online User Online1
Today Today19
Yesterday Yesterday7
ThisMonth This Month310
LastMonth Last Month595
ThisYear This Year3,807
LastYear Last Year9,808

Slider images----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------