อาจารย์ ดร.วันเพ็ญ  แสงทองพินิจ
ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ

ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

Statistics Statistics
43821
Online User Online1
Today Today23
Yesterday Yesterday7
ThisMonth This Month314
LastMonth Last Month595
ThisYear This Year3,811
LastYear Last Year9,808

Slider images----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------