ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันเพ็ญ  แสงทองพินิจ
ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ

ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

Statistics Statistics
46595
Online User Online1
Today Today19
Yesterday Yesterday18
ThisMonth This Month792
LastMonth Last Month676
ThisYear This Year6,585
LastYear Last Year9,808

Slider images----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------