ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

Statistics Statistics
107669
Online User Online1
Today Today19
Yesterday Yesterday4
ThisMonth This Month165
LastMonth Last Month563
ThisYear This Year5,186
LastYear Last Year8,673

บทบาทหน้าที่ของสภาคณาจารย์และข้าราชการ (พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547)

ตาม พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา  24 กำหนดหน้าที่สภาคณาจารย์และข้าราชการ ไว้ดังนี้

1.ให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะในกิจการของมหาวิทยาลัยและการพัฒนามหาวิทยาลัยต่ออธิการบดีหรือสภามหาวิทยาลัย
2.แสวงหาแนวทางร่วมกันเพื่อส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของคณาจารย์และข้าราชการในการปฏิบัติหน้าที่ตามจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ
3.พิทักษ์ผลประโยชน์ของมหาวิทยาลัยและปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่อธิการบดีหรือสภามหาวิทยาลัยมอบหมาย
4.เรียกประชุมคณาจารย์และข้าราชการเพื่อพิจารณากิจกรรมของมหาวิทยาลัย และนำเสนอความเห็นต่อสภามหาวิทยาลัย

        การปฏิบัติหน้าที่ของสภาคณาจารย์และข้าราชการถือเป็นการปฏิบัติหน้าที่ราชการ และดำเนินการใดๆ ในการปฏิบัติหน้าที่โดยชอบย่อมได้รับการคุ้มครองและไม่เป็นเหตุในการดำเนินการทางวินัย