ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

Statistics Statistics
107673
Online User Online1
Today Today23
Yesterday Yesterday4
ThisMonth This Month169
LastMonth Last Month563
ThisYear This Year5,190
LastYear Last Year8,673

     วิสัยทัศน์        

        สภาคณาจารย์และข้าราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เป็นองค์กรที่มีบทบาทสำคัญในการเสนอแนะสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย


ปรัชญา

        เน้นการมีส่วนร่วม รวมใจพัฒนามหาวิทยาลัย ดำรงไว้ซึ่งความเป็นธรรม

ปณิธาน

        สภาคณาจารย์และข้าราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม มุ่งมั่นที่จะมีบทบาทสำคัญในการทำหน้าที่เป็นตัวแทนของบุคลากรในมหาวิทยาลัย รับฟังความคิดเห็นเพื่อประสานงานในการเสนอแนะสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนามหาวิทยาลัยด้วยความจริงใจ

พันธกิจ

1.ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพของอาจารย์และบุคลากร
2.ระดมศักยภาพของคณาจารย์ บุคลากร เพื่อร่วมพัฒนามหาวิทยาลัย
3.ส่งเสริมความเข้าใจอันดีในหมู่คณาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัย
4.ดูแลสิทธิประโยชน์และความก้าวหน้าทางวิชาชีพแก่คณาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัย