อาจารย์ไพโรจน์  แก้วเขียว
ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ

ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

Statistics Statistics
89665
Online User Online1
Today Today23
Yesterday Yesterday12
ThisMonth This Month427
LastMonth Last Month657
ThisYear This Year4,626
LastYear Last Year27,755

ประวัติความเป็นมาของสภาคณาจารย์และข้าราชการ

        สภาคณาจารย์และข้าราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมเกิดขึ้น โดยมาตรา 23 และมาตรา 24 แห่ง พ.ร.บ.มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 ซึ่งบัญญัติไว้ว่า 
       มาตรา 23 ให้มหาวิทยาลัยแต่ละแห่งมีสภาคณาจารย์และข้าราชการ ประกอบด้วยประธานสภาและกรรมการสภาซึ่งเลือกจากคณาจารย์ประจำ และข้าราชการของมหาวิทยาลัย 
        องค์ประกอบ จำนวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการได้มา วาระการดำรงตำแหน่งและการพ้นจากตำแหน่งของประธานสภาและกรรมการสภาตามวรรคหนึ่ง ตลอดจนการประชุมของสภาคณาจารย์และข้าราชการและการเรียกประชุมคณาจารย์และข้าราชการ ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 
        มาตรา 24 สภาคณาจารย์และข้าราชการมีหน้าที่ ดังนี้ 
        1.ให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะในกิจการของมหาวิทยาลัยและการพัฒนามหาวิทยาลัยต่ออธิการบดีหรือสภามหาวิทยาลัย 
        2.แสวงหาแนวทางร่วมกันเพื่อส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของคณาจารย์ และข้าราชการในการปฏิบัติหน้าที่ ตามจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ 
        3.พิทักษ์ผลประโยชน์ของมหาวิทยาลัยและปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่อธิการบดี หรือสภามหาวิทยาลัยมอบหมาย 
        4.เรียกประชุมคณาจารย์และข้าราชการเพื่อพิจารณากิจกรรมของมหาวิทยาลัย และนำเสนอความคิดเห็นต่อสภามหาวิทยาลัย 
        
การปฏิบัติหน้าที่ของสภาคณาจารย์และข้าราชการถือเป็นการปฏิบัติหน้าที่ราชการและการดำเนินการใดๆ ในการปฏิบัติหน้าที่โดยชอบย่อมได้รับความคุ้มครองและไม่เป็นเหตุในการดำเนินการทางวินัย 

ประกอบด้วยข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ร่วมด้วยสภาคณาจารย์และข้าราชการ พ.ศ. 2547 กำหนดให้มีประธานสภาคณาจารย์ 1 คน รองประธาน 1 คน และกรรมการเลขานุการ 1 คน กรรมการ 8 คน รวมทั้งสิ้นมีกรรมการในสภาคณาจารย์และข้าราชการ จำนวน 11 คน และมีผู้ช่วยเลขานุการสภาคณาจารย์และข้าราชการ อีกจำนวน 2 คน

วิสัยทัศน์        

        สภาคณาจารย์และข้าราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เป็นองค์กรที่มีบทบาทสำคัญในการเสนอแนะสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย


ปรัชญา

        เน้นการมีส่วนร่วม รวมใจพัฒนามหาวิทยาลัย ดำรงไว้ซึ่งความเป็นธรรม

ปณิธาน

        สภาคณาจารย์และข้าราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม มุ่งมั่นที่จะมีบทบาทสำคัญในการทำหน้าที่เป็นตัวแทนของบุคลากรในมหาวิทยาลัย รับฟังความคิดเห็นเพื่อประสานงานในการเสนอแนะสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนามหาวิทยาลัยด้วยความจริงใจ

พันธกิจ

1.ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพของอาจารย์และบุคลากร
2.ระดมศักยภาพของคณาจารย์ บุคลากร เพื่อร่วมพัฒนามหาวิทยาลัย
3.ส่งเสริมความเข้าใจอันดีในหมู่คณาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัย
4.ดูแลสิทธิประโยชน์และความก้าวหน้าทางวิชาชีพแก่คณาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัย

บทบาทหน้าที่ของสภาคณาจารย์และข้าราชการ (พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547)

1.ให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะในกิจการของมหาวิทยาลัยและการพัฒนามหาวิทยาลัยต่ออธิการบดีหรือสภามหาวิทยาลัย
2.แสวงหาแนวทางร่วมกันเพื่อส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของคณาจารย์และข้าราชการในการปฏิบัติหน้าที่ตามจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ
3.พิทักษ์ผลประโยชน์ของมหาวิทยาลัยและปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่อธิการบดีหรือสภามหาวิทยาลัยมอบหมาย
4.เรียกประชุมคณาจารย์และข้าราชการเพื่อพิจารณากิจกรรมของมหาวิทยาลัย และนำเสนอความเห็นต่อสภามหาวิทยาลัย