ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันเพ็ญ  แสงทองพินิจ
ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ

ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

Statistics Statistics
48515
Online User Online1
Today Today92
Yesterday Yesterday32
ThisMonth This Month1,192
LastMonth Last Month1,520
ThisYear This Year8,505
LastYear Last Year9,808

 

คณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันเพ็ญ  แสงทองพินิจ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ประธาน
สภาคณาจารย์และข้าราชการ

(อาจารย์ / ข้าราชการ)

โทร. 08-6756-6733
อีเมล: wpetchson@yahoo.com 

อาจารย์ ดร.ธีรวุธ  ธาดาตันติโชค 
คณะครุศาสตร์

รองประธาน
สภาคณาจารย์และข้าราชการ

(อาจารย์)

โทร: 08-1995-1760
อีเมล: Arewoot@gmail.com

อาจารย์ธีรศักดิ์  ลีละพัฒนา 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

กรรมการและเลขานุการ

(อาจารย์)
 

โทร:   08-1822-3650
อีเมล: note_161@windowslive.com

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมสุภาว์ จันทนะโสตถิ์
คณะพยาบาลศาสตร์

กรรมการ

(อาจารย์ / ข้าราชการ)

โทร: 08-9993-0849
อีเมล: pimsupa@webmail.npru.ac.th


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อวยไชย อินทรสมบัติ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กรรมการ

(อาจารย์ / ข้าราชการ)

โทร: 08-1858-2376
อีเมล: ouychai@webmail.npru.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันท์นภัส นิยมทรัพย์
คณะครุศาสตร์

กรรมการ

(อาจารย์)


โทร: 08-3071-8887
อีเมล: jjooyy66@hotmail.com 

อาจารย์ ดร.หรรษา  คล้ายจันทร์พงษ์
คณะวิทยาการจัดการ

กรรมการ

(อาจารย์)


โทร: 08-9717-3466

อีเมล: jassiga_k@hotmail.com

อาจารย์ ดร.พิบูลย์ มังกร 
คณะมนุษยศาสตร์และส้งคมศาสตร์

กรรมการ

(อาจารย์)

โทร:  08-1299-0902
อีเมล: mangkorn5@yahoo.com

อาจารย์ ดร.ณัฐวรรณ พุ่มดียิ่ง
คณะครุศาสตร์

กรรมการ

(อาจารย์)โทร: -
อีเมล: -

อาจารย์ ดร.ณัฐพัชญ์ ศรีราจันทร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

 

กรรมการ

(อาจารย์) 

โทร: 08-7910-1046
อีเมล: nattapatch@webmail.npru.ac.th


อาจารย์ณัฐวรรธน์  สถิราวิวัฒน์
คณะครุศาสตร์

กรรมการ

(อาจารย์)


 


โทร: 09-7812-7644
อีเมล: nattawat@npru.ac.th


 


นางศรีสุดา  มีอยู่เต็ม
สำนักงานอธิการบดี

กรรมการ

(ข้าราชการ)

โทร: 09-7016-5145
อีเมล: srisuda_npru@hotmail.com

 

 


นางฐิติรัตน์  ฟ้าเฟื่องวิทยากุล
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนกรรมการ

(ข้าราชการ)

 

โทร: -
อีเมล : -

 


นางภัทรานิษฐ์ บุญรักษาศิริพงษ์
เจ้าหน้าที่งานประชุมและพิธีการ

ผู้ช่วยเลขานุการ โทร. 0-34109-300 ต่อ 3552
โทร. 0-3426-1074
Mobile: 08-7769-4626
อีเมล: yk-04@hotmail.com