อาจารย์ไพโรจน์  แก้วเขียว
ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ

ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

Statistics Statistics
61182
Online User Online1
Today Today12
Yesterday Yesterday77
ThisMonth This Month291
LastMonth Last Month742
ThisYear This Year3,898
LastYear Last Year7,701

 

คณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

อาจารย์ไพโรจน์  แก้วเขียว
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ประธาน
สภาคณาจารย์และข้าราชการ

(อาจารย์ / ข้าราชการ)

โทร. 08-1841-8274
อีเมล:  

อาจารย์อรรถกร  เวชการ 
คณะครุศาสตร์

รองประธาน
สภาคณาจารย์และข้าราชการ

(อาจารย์)

โทร: 08-1285-4285
อีเมล: 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธีรศักดิ์  ลีละพัฒนา 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

กรรมการและเลขานุการ

(อาจารย์)
 

โทร:   08-1822-3650
อีเมล: note_161@windowslive.com

 อาจารย์ ดร.ธีรวุธ ธาดาตันติโชค
คณะครุศาสตร์

กรรมการ

(อาจารย์ / ข้าราชการ)

โทร: 08-1995-1760
อีเมล: Arewoot@gmail.com


อาจารย์ ดร.ณัฐวรรณ พุ่มดียิ่ง
คณะครุศาสตร์

กรรมการ

(อาจารย์)

โทร: 09-8556-9526
อีเมล: 

อาจารย์ ดร.ไกยสิทธิ์ อภิระติง
คณะวิทยศาสตร์และเทคโนโลยี

กรรมการ

(อาจารย์)


โทร: 08-1860-1705
อีเมล:  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันเพ็ญ แสงทองพินิจ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กรรมการ

(อาจารย์)


โทร: 08-6756-6733

อีเมล: 

อาจารย์ ดร.วงศ์ระวิทย์  น้อมนำทรัพย์ 
คณะมนุษยศาสตร์และส้งคมศาสตร์

กรรมการ

(อาจารย์)

โทร:  09-7259-5524
อีเมล: 

อาจารย์อลงกรณ์  ศุภเอม
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

กรรมการ

(อาจารย์)โทร: -
อีเมล: -

อาจารย์อรรณพ  เรืองมณี
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสาตร์

 

 

กรรมการ

(อาจารย์) 

โทร: 08-5106-5620
อีเมล: 


อาจารย์ผ่องใส  สินธุสกุล
คณะวิทยาการจัดการ

กรรมการ

(อาจารย์)


 


โทร: 08-1253-5233
อีเมล: 


 


อาจารย์ดวงพร  ผาสุวรรณ
คณะพยาบาลศาสตร์

กรรมการ

(อาจารย์)

โทร: 08-5325-6664
อีเมล: 


นางวงษ์เดือน  ก่วยสกุล
งานบริหารทั่วไป กองกลาง สำนักงานอธิการบดีกรรมการ

(ข้าราชการ)

 

โทร: -
อีเมล : -

นางสาวสุภาภรณ์  มนคล้ำ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

กรรมการ
(พนักงานมหาวิทยาลัย)
โทร: -
อีเมล : -


นายยุทธนา  หิรัญวัฒนะ
งานบริหารทรัพยากรบุคคล
กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

กรรมการ
(พนักงานมหาวิทยาลัย)
โทร: -
อีเมล : -

นางภัทรานิษฐ์ บุญรักษาศิริพงษ์
เจ้าหน้าที่งานประชุมและพิธีการ

ผู้ช่วยเลขานุการ โทร. 0-34109-300 ต่อ 3552
โทร. 0-3426-1074
Mobile: 08-7769-4626
อีเมล: yk-04@hotmail.com

นางกฤติมา  ธณศักดิ์กุล
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ผู้ช่วยเลขานุการ โทร. 0-34109-300 ต่อ 3552
โทร. 0-3426-1074
Mobile: 06-2229-6955
อีเมล: kitty150582@hotmail.com