อาจารย์ไพโรจน์ ร่มบารมี
ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ

ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

Statistics Statistics
30579
Online User Online1
Today Today9
Yesterday Yesterday25
ThisMonth This Month377
LastMonth Last Month749
ThisYear This Year377
LastYear Last Year10,743

คณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

อาจารย์ ไพโรจน์  ร่มบารมี
คณะวิทยาการจัดการ

ประธาน
สภาคณาจารย์และข้าราชการ

Mobile: 08-5256-5995
อีเมล: prfanclub@hotmail.com 

อาจารย์ ดร.วันเพ็ญ  แสงทองพินิจ 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รองประธาน
สภาคณาจารย์และข้าราชการ
โทร. 08-6756-6733
อีเมล: wpetchson@yahoo.com

อาจารย์ธีรศักดิ์  ลีละพัฒนา 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

กรรมการ (คณาจารย์ประจำ) Mobile:   08-1822-3650
อีเมล: note_161@windowslive.com

อาจารย์ ดร.ธีรวุธ  ธาดาตันติโชค 
คณะครุศาสตร์

กรรมการ (คณาจารย์ประจำ)
Mobile: 08-1995-1760
อีเมล: Arewoot@gmail.com

อาจาร ดร.นันท์นภัส นิยมทรัพย์
คณะครุศาสตร์

กรรมการ (คณาจารย์ประจำ)
Mobile: 08-3071-8887
อีเมล: jjooyy66@hotmail.com 

อาจารย์ ดร.หรรษา  คล้ายจันทร์พงษ์
คณะวิทยาการจัดการ

กรรมการ (คณาจารย์ประจำ)


Mobile: 08-9717-3466

อีเมล: jassiga_k@hotmail.com

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมสุภาว์ จันทนะโสตถิ์
คณะพยาบาลศาสตร์

กรรมการ (คณาจารย์ประจำ)
Mobile: 08-9993-0849
อีเมล: pimsupa@webmail.npru.ac.th

อาจารย์ พันจ่าเอกหญิงสีนวล  รัตนวิจิตร
คณะพยาบาลศาสตร์

กรรมการ (คณาจารย์ประจำ)

Mobile: 08-0581-5971
เมล: naun90@gmail.com


อาจารย์ณัฐวรรธน์  สถิราวิวัฒน์
คณะครุศาสตร์

 

 

กรรมการ
(คณาจารย์ประจำ)

 


Mobile: 09-7812-7644
อีเมล: nattawat@npru.ac.th


อาจารย์อวยไชย อินทรสมบัติ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


กรรมการ
(คณาจารย์ประจำ)
Mobile: 08-1858-2376
อีเมล: ouychai@webmail.npru.ac.th


 


นางอารีรัตน์  บุตรแก้ว
สำนักงานอธิการบดีกรรมการ (ข้าราชการ)

 

Mobile: 08-9963-3801
อีเมล : areerat@npru.ac.th


นางศรีสุดา  มีอยู่เต็ม
สำนักงานอธิการบดี

กรรมการ (ข้าราชการ) Mobile: 09-7016-5145
อีเมล: srisuda_npru@hotmail.com


อาจารย์ยศพรธ์  วรรชนะ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

กรรมการและเลขานุการ
(คณาจารย์ประจำ)
Mobile: 08-1824-1449
อีเมล: pwanchana@hotmail.com

 


นางกฤติมา  ธณศักดิ์กุล
เจ้าหน้าที่งานประชุมและพิธีการ

ผู้ช่วยเลขานุการ โทร. 0-3426-1021-36 ต่อ 1832
โทร. 0-3426-1074
Mobile: 06-2229-6955
อีเมล: krittima_15@hotmail.com