อาจารย์ ดร.วันเพ็ญ  แสงทองพินิจ
ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ

ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

Statistics Statistics
45413
Online User Online1
Today Today15
Yesterday Yesterday83
ThisMonth This Month286
LastMonth Last Month493
ThisYear This Year5,403
LastYear Last Year9,808

 

คณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

อาจารย์  ดร.วันเพ็ญ  แสงทองพินิจ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ประธาน
สภาคณาจารย์และข้าราชการ

โทร. 08-6756-6733
อีเมล: wpetchson@yahoo.com 

อาจารย์ ดร.ธีรวุธ  ธาดาตันติโชค 
คณะครุศาสตร์

รองประธาน
สภาคณาจารย์และข้าราชการ
โทร: 08-1995-1760
อีเมล: Arewoot@gmail.com

 

 

 

อาจารย์ ดร.พิบูลย์  มังกร
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กรรมการ (คณาจารย์ประจำ) โทร:   -
อีเมล: -

 

 

 

อาจารย์ ดร.ณัฐวรรณ  ศรีราจันทร์ 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กรรมการ (คณาจารย์ประจำ)
โทร: -
อีเมล: -

อาจาร ดร.นันท์นภัส นิยมทรัพย์
คณะครุศาสตร์

กรรมการ (คณาจารย์ประจำ)
โทร: 08-3071-8887
อีเมล: jjooyy66@hotmail.com 

อาจารย์ ดร.หรรษา  คล้ายจันทร์พงษ์
คณะวิทยาการจัดการ

กรรมการ (คณาจารย์ประจำ)


โทร: 08-9717-3466

อีเมล: jassiga_k@hotmail.com

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมสุภาว์ จันทนะโสตถิ์
คณะพยาบาลศาสตร์

กรรมการ (คณาจารย์ประจำ)
โทร: 08-9993-0849
อีเมล: pimsupa@webmail.npru.ac.th

 

 

 

อาจารย์ ดร.ณัฐวรรณ  พุ่มดียิ่ง
คณะครุศาสตร์

กรรมการ (คณาจารย์ประจำ)

โทร: -
อีเมล: -


อาจารย์ณัฐวรรธน์  สถิราวิวัฒน์
คณะครุศาสตร์

 

 

กรรมการ
(คณาจารย์ประจำ)

 


โทร: 09-7812-7644
อีเมล: nattawat@npru.ac.th


อาจารย์อวยไชย อินทรสมบัติ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


กรรมการ
(คณาจารย์ประจำ)
โทร: 08-1858-2376
อีเมล: ouychai@webmail.npru.ac.th


 

 

 


นางฐิติรัตน์  ฟ้าเฟื่องวิทยากุล
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนกรรมการ (ข้าราชการ)

 

โทร: -
อีเมล : -


นางศรีสุดา  มีอยู่เต็ม
สำนักงานอธิการบดี

กรรมการ (ข้าราชการ) โทร: 09-7016-5145
อีเมล: srisuda_npru@hotmail.com

อาจารย์ธีรศักดิ์  ลีละพัฒนา 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

กรรมการและเลขานุการ
(คณาจารย์ประจำ)
โทร:   08-1822-3650
อีเมล: note_161@windowslive.com
 

 

 


นางภัทรานิษฐ์ บุญรักษาศิริพงษ์
เจ้าหน้าที่งานประชุมและพิธีการ

ผู้ช่วยเลขานุการ โทร. 0-34109-300 ต่อ 3552
โทร. 0-3426-1074
Mobile: 08-7769-4626
อีเมล: yk-04@hotmail.com