อาจารย์ไพโรจน์  แก้วเขียว
ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ

ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

Statistics Statistics
89660
Online User Online1
Today Today18
Yesterday Yesterday12
ThisMonth This Month422
LastMonth Last Month657
ThisYear This Year4,621
LastYear Last Year27,755

 

คณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

อาจารย์ไพโรจน์  แก้วเขียว
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ประธาน
สภาคณาจารย์และข้าราชการ

(อาจารย์ / ข้าราชการ)

โทร. 08-1841-8274
อีเมล:  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันเพ็ญ แสงทองพินิจ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รองประธาน
สภาคณาจารย์และข้าราชการ

(อาจารย์ / ข้าราชการ)

โทร. 08-6756-6733
อีเมล: 

อาจารย์ผ่องใส  สินธุสกุล 
คณะวิทยาการจัดการ

กรรมการและเลขานุการ

(อาจารย์)
 

โทร:   08-1253-5233
อีเมล: 

 อาจารย์ ดร.ธีรวุธ ธาดาตันติโชค
คณะครุศาสตร์

กรรมการ

(อาจารย์)

โทร: 08-1995-1760
อีเมล: Arewoot@gmail.com


อาจารย์ ดร.ณัฐวรรณ พุ่มดียิ่ง
คณะครุศาสตร์

กรรมการ

(อาจารย์)

โทร: 09-8556-9526
อีเมล: 

อาจารย์อรรถกร  เวชการ
คณะครุศาสตร์

กรรมการ

(อาจารย์)


โทร: 08-1285-4285
อีเมล:  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไกยสิทธิ์  อภิระติง
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กรรมการ

(อาจารย์ / ข้าราชการ)


 

โทร: 08-1860-1705

อีเมล: 

อาจารย์ ดร.วงศ์ระวิทย์  น้อมนำทรัพย์ 
คณะมนุษยศาสตร์และส้งคมศาสตร์

กรรมการ

(อาจารย์)

โทร:  09-7259-5524
อีเมล: 

อาจารย์อลงกรณ์  ศุภเอม
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

กรรมการ

(อาจารย์)โทร: -09-7123-0420
อีเมล: -

อาจารย์อรรณพ  เรืองมณี
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสาตร์

 

 

กรรมการ

(อาจารย์) 

โทร: 08-5106-5620
อีเมล: 

 

   


อาจารย์ดวงพร  ผาสุวรรณ
คณะพยาบาลศาสตร์

กรรมการ

(อาจารย์)

โทร: 08-5325-6664
อีเมล: 


นางศรีสุดา  มีอยู่เต็ม
งานรายได้และทรัพย์สิน กองกลาง
สำนักงานอธิการบดีกรรมการ

(ข้าราชการ)

 

โทร: -
อีเมล : -

นางสาวสุภาภรณ์  มนคล้ำ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

กรรมการ

(พนักงานมหาวิทยาลัย)

โทร: -
อีเมล : -


นายยุทธนา  หิรัญวัฒนะ
งานบริหารทรัพยากรบุคคล
กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

กรรมการ

(พนักงานมหาวิทยาลัย)

โทร: -
อีเมล : -

นางภัทรานิษฐ์ บุญรักษาศิริพงษ์
เจ้าหน้าที่งานประชุมและพิธีการ

ผู้ช่วยเลขานุการ โทร. 0-34109-300 ต่อ 3552
โทรสาร. 0-3426-1074
Mobile: 08-7769-4626
อีเมล: yk-04@hotmail.com

นางกฤติมา  ธณศักดิ์กุล
เจ้าหน้าที่งานประชุมและพิธีการ
ผู้ช่วยเลขานุการ โทร. 0-34109-300 ต่อ 3552
โทรสาร. 0-3426-1074
Mobile: 06-2229-6955
อีเมล: kitty150582@gmail.com