ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

Statistics Statistics
107671
Online User Online1
Today Today21
Yesterday Yesterday4
ThisMonth This Month167
LastMonth Last Month563
ThisYear This Year5,188
LastYear Last Year8,673

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2547

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ว่าด้วยสภาคณาจารย์และข้าราชการ พ.ศ.2555

พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550

การปรับเงินเดือนเข้าสู่บัญชีเงินเดือนท้ายกฎ ก.พ.อ. พ.ศ. 2558

กฎ ก.พ.อ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาได้รับเงินเดือน (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2558

การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุมศึกษา พ.ศ. 2558

กฎ ก.พ.อ.ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาออกจากราชการกรณีไม่สามารถปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผล พ.ศ. ๒๕๕๘

กฎ ก.พ.อ.เรื่อง มาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผู้ดํารงตําแหน่งอาจารย์ ผูู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๕๘

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ว่าด้วยสภาคณาจารย์และข้าราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557

 

ระดมความคิดเห็นประชาคม ครั้งที่ 1/2557