อาจารย์ ดร.วันเพ็ญ  แสงทองพินิจ
ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ

ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

Statistics Statistics
45422
Online User Online1
Today Today24
Yesterday Yesterday83
ThisMonth This Month295
LastMonth Last Month493
ThisYear This Year5,412
LastYear Last Year9,808

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2547

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ว่าด้วยสภาคณาจารย์และข้าราชการ พ.ศ.2555

พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550

การปรับเงินเดือนเข้าสู่บัญชีเงินเดือนท้ายกฎ ก.พ.อ. พ.ศ. 2558

กฎ ก.พ.อ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาได้รับเงินเดือน (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2558

การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุมศึกษา พ.ศ. 2558

กฎ ก.พ.อ.ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาออกจากราชการกรณีไม่สามารถปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผล พ.ศ. ๒๕๕๘

กฎ ก.พ.อ.เรื่อง มาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผู้ดํารงตําแหน่งอาจารย์ ผูู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. ๒๕๕๘

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ว่าด้วยสภาคณาจารย์และข้าราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557

 

ระดมความคิดเห็นประชาคม ครั้งที่ 1/2557