ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันเพ็ญ  แสงทองพินิจ
ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ

ระบบยืนยันตัวบุคคล
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

Statistics Statistics
52947
Online User Online1
Today Today13
Yesterday Yesterday11
ThisMonth This Month53
LastMonth Last Month659
ThisYear This Year3,364
LastYear Last Year9,573

ดาวโหลดแฟ้มข้อมูล